برچسب: قسمت پنجم

قسمت پنجم دوره ابتدای نجوم | فواصل نجومی ۱

قسمت پنجم دوره ابتدای نجوم | فواصل نجومی

فواصل نجومی مسلما ما در  روی زمین برای اندازه گیری مسافت ها، از  سانتی متر، متر و کیلومتر استفاده می کنیم  اما به دلیل طو لانی بودن مسافت ها در  دنیای نجوم بکار بردن...