خوراک نجومی علم بازار | جایگاه سیارات در آسمان سال ۱۳۹۴

در دومین مطلب از سلسله مطالب خوراک نجومی علم بازار، جدول‌هایی جامع از وضعیت سیارات در سال ۹۴ را برای شما آماده کرده‌ایم.

سیارات مجموعه‌ای از زیباترین اجرام نجومی هستند که تماشای آنها با چشم مسلح و غیر مسلح، بسیار لذت‌بخش خواهد بود. جایگاه، طلوع، غروب و جهت هر سیاره در هر مقطع از سال، برخی از مواردی هستند که در این جدول‌ها قرار داده شده‌اند.

برای مشاهده این جدول، در ادامه مطلب با علم بازار همراه باشید.

 

سیاره عُطارِد

سیاره عطارد به دلیل نزدیکی‌اش به خورشید، فاصله زیادی از دید زمینیان از خورشید نمی گیرید و همواره در اطراف خورشید در پهنه آسمان پرسه می‌زند. لذا فقط به مدت کوتاهی در فاصله زمانی حدود یک ساعت بعد از غروب خورشید و قبل از طلوع خورشید دیده می‌شود.

همچنین این سیاره در ماه‌های  فروردین تا اواسط خرداد ماه، بعد از غروب خورشید در سمت غرب و به عبارتی به عنوان یک سیاره شامگاهی قابل رویت خواهد بود. این سیاره در خرداد مرداد ماه دیگر قابل رویت نخواهد بود تا اینکه مجددا در اوایل تیر ماه در سمت شرق و قبل از طلوع خورشید قابل مشاهده خواهد بود. این سیاره با توجه به فاصله نزدیکش تا خورشید تا پایان تیر ماه میهمان آسمان صبحگاهی خواهد بود؛ به نحوی که در ابتدای مرداد ماه به علت نزدیک شدن به خورشید دیگر برای زمینیان قابل مشاهده نخواهد بود.

در اواسط مرداد ماه باز به آسمان شامگاهی برخواهد گشت و بعد از غروب خورشید قابل مشاهده خواهد بود. این سیاره باری دیگر هوای نزدیک شدن به خورشید را خواهد کرد؛ به نحوی که در اوایل مهر ماه به سختی در آسمان شامگاهی قابل رصد خواهد بود. اما دیری نخواهد گذشت تا در اواسط مهرماه باری دیگر خود را به آسمان صبحگاهی برساند و تا اوایل آذر ماه قبل از طلوع آفتاب قابل مشاهده خواهد بود. باز این سیاره گریز پا تا اواسط آذر ماه خود را از دید زمینیان پنهان خواهد کرد تا اینکه از اواسط آذر ماه تا نیمه های دی ماه در آسمان شامگاهی قابل رصد خواهد بود. این سیاره با سرعت زیادی آسمان شامگاهی را به شوق خورشید ترک خواهد کرد تا اینکه تنها پس از دو هفته خود را درآسمان صبحگاهی نشان دهد. عطارد تا نیمه‌های اسفند ماه ۹۴ در آسمان صبحگاهی باقی خواهد ماند.

همانطور که  ملاحظه کردید این سیاره مدام از آسمان شامگاهی به آسمان صبحگاهی در حال جابجایی است. زیرا این سیاره فاصله زیادی از خورشید نمی‌گیرید و حداکثر ارتفاع آن در آسمان زمین حدود ۲۷ در جه است. یعنی هیچگاه قبل از طلوع خورشید و بعد از غروب خوردشید ارتفاع این سیاره در آسمان بیشتر از ۲۷ در جه نمی‌شود. یا به عبارت بهتر در طول مدت شب از زمان غروب تا طلوع خورشید ارتفاع این سیاره حداکثر برابر ۲۷ درجه خواهد بود.

در جدول زیر جایگاه سیاره عطارد تا پایان سال آورده شده است و با مراجعه به آن میتوان این سیاره گریز پای را تعقیب کرد.

تاریخ (سال ۹۴) جایگاه سیاره عطارد در آسمان
اوایل اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب)  حدودا یک ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب) حدودا ۱:۴۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل خرداد شامگاهی (سمت غرب) حدودا ۰:۴۵  دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط خرداد قابل مشاهده نخواهد بود
اوایل تیر صبحگاهی (سمت شرق) حدود یک ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط تیر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۵۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل امرداد غیر قابل روئیت
اواسط امرداد شامگاهی (سمت غرب) حدودا ۴۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل شهریور شامگاهی (سمت غرب) حدود ۱ ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط شهریور شامگاهی (سمت غرب) حدودا ۱ ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل مهر شامگاهی (سمت غرب) حدود ۲۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد و بسختی قابل مشاهده خواهد بود.
اواسط مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود یک ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱:۲۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل آذر قابل مشاهده نخواهد بود
اواسط آذر شامگاهی (سمت غرب) حدود ۳۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد و بسختی قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل دی شامگاهی (سمت غرب) حدود ۱:۱۵ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوسط دی شامگاهی (سمت غرب) حدود ۱:۱۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل بهمن صبحگاهی (سمت شرق) حدود یک ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط بهمن صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و براحتی قابل مشاهده است
اوایل اسفند صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و براحتی قابل مشاهده است
اواسط اسفند صبحگاهی (سمت شرق) حدود نیم ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و بسختی قابل مشاهده خواهد بود.
Mercury GIF تصویر متحرک سیاره عطارد و اطلاعات و توضیحات آن

Mercury GIF تصویر متحرک سیاره عطارد و اطلاعات و توضیحات آن

 

 

سیاره زهره

این سیاره هم همانند سیاره عطارد فاصله‌ای کمتر از سیاره زمین تا خورشید دارد، یا به عبارت دیگر در مدار داخلی سیاره زمین قرار می‌گیرد. لذا باز هم همانند سیاره قبل، از دید زمینیان فاصله زیادی از خورشید نمی‌تواند داشته باشد و گاهی اوقات آن را میتوان قبل از طلوع خورشید مشاهده کرد و گاهی اوقات بعد از غروب خورشید. اما با سرعت کمتری نسبت به سیاره عطارد در آسمان جابجا خواهد شد. این سیاره بعد از ماه پرنورترین جسم آسمان است و بسیار پر نور به نظر می‌رسد و رنگ آبی متمایل به سفید دارد.

سیاره زهره در ابتدای امسال (فروردین ماه) تا اوایل امرداد ماه درآسمان شامگاهی به راحتی در سمت غرب قابل مشاهده خواهد بود. اما عملا در نیمه‌های امرداد ماه قابل مشاهده نخواهد بود تا اینکه مجددا از شهریور ماه تا پایان سال ۹۴ در  آسمان صبحگاهی درخشش خود را به رخ زمینی‌ها خواهد کشید (این سیاره در بین مردم به عنوان ستاره صبح یا ستاره صبحگاهی مشهور شده است).

ارتفاع سیاره زهره در آسمان بعد از غروب خورشید و قبل از طلوع خورشید حداکثر  به ۴۸ درجه خواهد رسید.

تاریخ (سال ۹۴) جایگاه سیاره زهره در آسمان
اوایل اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب) حدود ۳:۳۰ دقیقه ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب) حدود ۳:۳۰ دقیقه ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل خرداد شامگاهی (سمت غرب) حدودا ۴:۰۰  ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط خرداد شامگاهی (سمت غرب) حدود ۳:۱۵ دقیقه  بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل تیر شامگاهی (سمت غرب) حدود ۲:۴۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط تیر شامگاهی (سمت غرب) حدود ۲:۱۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل امرداد شامگاهی (سمت غرب) حدود ۱:۲۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط امرداد بسختی در سمت غرب با فاصله کم از خورشید قابل روئت خواهد بود. و یا به عبارت بهتر عملا قابل روئیت نخواهد بود.
اوایل شهریور صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۴۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط شهریور صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوایل مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳ زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اواسط مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوایل آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۴۵ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اواسط آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۴۵ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوایل آذر صبحگاهی (سمت شرق) از حدود ۳:۴۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اواسط آذر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوایل دی صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوسط دی صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲:۴۵ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اوایل بهمن صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲:۲۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. (بسیار درخشان)
اواسط بهمن صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. و با توجه به درخشنگی زیادش بسادگی قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل اسفند صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱:۲۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. و با توجه به درخشنگی زیادش بسادگی قابل مشاهده خواهد بود.
اواسط اسفند صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد. و با توجه به درخشنگی زیادش بسادگی قابل مشاهده خواهد بود.
Venus GIF تصویر متحرک سیاره زهره و اطلاعات و توضیحات آن

Venus GIF تصویر متحرک سیاره زهره و اطلاعات و توضیحات آن

 

سیاره مریخ

این سیاره سرخ رنگ در ابتدای سال جاری (۹۴) در زمان غروب خورشید در فاصله کمی از خورشید قابل مشاهده است اما به تدریج به دلیل نزدیک شدن ظاهری آن از دید ما به خورشید، کم فروغ خواهد شد و عملا از نیمه خرداد ماه تا نیمه‌های امرداد ماه درآسمان دیده نخوادهد شد.

اما سیاره مریخ از اواخر امرداد ماه آرام آرام، میهمان آسمان صبحگاهی خواهد شد و به تدریج با فاصله گرفتن از خورشید در آسمان صبح ارتفاع خواهد گرفت، به نحوی که  در اواخر  آذر ماه کمی بعد از نیمه‌شب از سمت شرق با نوری خیره‌کننده طلوع خواهد کرد. این سیاره قرمز رنگ در پایان سال ۹۴ حدودا در نیمه‌شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.

تاریخ (سال ۹۴) جایگاه سیاره مریخ در آسمان
اوایل اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب) حدود یک ساعت بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط اردیبهشت شامگاهی (سمت غرب) حدود ۴۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل خرداد شامگاهی (سمت غرب) حدود ۳۰ دقیقه بعد از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط خرداد قابل مشاهده نخواهد بود
اوایل تیر قابل مشاهده نخواهد بود
اواسط تیر صبحگاهی (سمت شرق) حدود نیم ساعت قبل از طلوع خورشید به سختی دیده خواهد شد.
اوایل امرداد صبحگاهی (سمت شرق)حدود یک ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و بسادگی قابل دیدن خواهد بود.
اواسط امرداد صبحگاهی (سمت شرق)حدود یک ساعت و نیم زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و بسادگی قابل دیدن خواهد بود.
اوایل شهریور صبحگاهی (سمت شرق)حدود یک ساعت و ۴۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و بسادگی قابل دیدن خواهد بود.
اواسط شهریور صبحگاهی (سمت شرق)حدود ۲ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و بسادگی در کنار سیاره زهره قابل دیدن خواهد بود.
اوایل مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۲۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۴ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل آذر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۴:۲۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط آذر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۵ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل دی صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۵:۳۰ دقیقه (حدود ۱ ساعت بعد از نیمه شب) زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوسط دی صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۵:۴۵ دقیقه (حدود ۱ ساعت بعد از نیمه شب) زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل بهمن تقریبا در نیمه شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط بهمن تقریبا در نیمه شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل اسفند تقریبا در نیمه شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط اسفند تقریبا در نیمه شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
Mars GIF تصویر متحرک سیاره مریخ و اطلاعات و توضیحات آن

Mars GIF تصویر متحرک سیاره مریخ و اطلاعات و توضیحات آن

 

سیاره مشتری

سیاره مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی یا غول منظومه شمسی، ابتدای سال جاری در اوایل شب، در نیمه آسمان (سمت‌الراس) قابل مشاهد است و روشنایی بیش از حد و نور قرمز نارنجی آن مشخص‌کننده آن خواهد بود. ولی رفته رفته این سیاره به سمت غرب نزدیک خواهد شد تا اینکه در اواخر مرداد ماه به دلیل نزدیک شدن ظاهری‌اش به خورشید دیگر دیده نخواهد شد.

اما از اواسط مهر ماه دوباره میهمان صبحگاهی آسمان شب خواهد بود و کمی قبل از طلوع خورشید نمایان خواهد شد. سیاره مشتری در تمام مدت سال در درون صورت فلکی شیر (اسد) خواهد بود (با تغییراتی کوچک).

تاریخ (سال ۹۴) جایگاه سیاره مشتری در آسمان
اوایل اردیبهشت ابتدای شب در نیمه آسمان (سمت الراس) و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اواسط اردیبهشت ابتدای شب در نیمه آسمان (سمت الراس) و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوایل خرداد ابتدای شب بین نیمه آسمان و سمت غرب آسمان و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اواسط خرداد ابتدای شب بین نیمه آسمان و سمت غرب آسمان و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوایل تیر ابتدای شب سمت غرب آسمان و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اواسط تیر ابتدای شب سمت غرب آسمان و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوایل امرداد ابتدای شب سمت غرب آسمان و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اواسط امرداد ابتدای شب سمت غرب آسمان خواهد شد. ولی در زیاد در آسمان شب دوام نخواهد آورد  و حدود یک ساعت بعد از غروب خورشید غروب خواهد کرد.
اوایل شهریور در طول شب قابل مشاهده نخواهد بود.
اواسط شهریور صبحگاهی (سمت شرق) حدود نیم ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۱:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط مهر صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۲:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اوایل آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۳:۳۰ دقیقه زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط آبان صبحگاهی (سمت شرق) حدود ۴ ساعت زودتر از طلوع خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد
اوایل آذر تقریبا در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
اواسط آذر تقریبا در نیمه شب از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد. و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوایل دی حدود یک ساعت قبل از نیمه شب از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد. و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوسط دی حدود ساعت ۲۲ از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد. و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اوایل بهمن حدود ساعت ۲۱ از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد. و بسیار درخشان دیده خواهد شد.
اواسط بهمن حدود۳ ساعت پس از غروب خورشید از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد و براحتی قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل اسفند حدود ۱:۳۰ دقیقه پس از غروب خورشید از سمت شرق در صورت فلکی شیر طلوع خواهد کرد و براحتی قابل مشاهده خواهد بود.
اواسط اسفند تقریبا همزمان با غروب خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
Jupiter GIF تصویر متحرک سیاره مشتری و اطلاعات و توضیحات آن

Jupiter GIF تصویر متحرک سیاره مشتری و اطلاعات و توضیحات آن

 

سیاره زحل

سیاره زحل قشنگ‌ترین سیاره منظومه شمسی در حال حاضر (فروردین ۹۴) حدود ساعت ۲۱ تا ۲۲ از سمت شرق طلوع می‌کند و در حدود ساعت ۲ تا ۳ بامداد به بیشترین ارتفاع خود در آسمان می‌رسد. در خرداد ماه سال جاری زحل بسیار به زمین نزدیک خواهد شد و لذا پرنورتر از گذشته بنظر خواهد رسید. سیاره زحل تا اوایل آذر ماه در آسمان شب دیده خواهد شد تا اینکه در اوایل آذر ماه به صورت ظاهری به خورشید نزدیک خواه شد و مدت کمی در آسمان قابل مشاهده نخواهد بود. اما رفته رفته از اوایل دی ماه میهمان آسمان صبحگاهی خواهد بود و تا انتهای سال ۹۴،  قبل از طلوع خورشید قابل مشاهده و رصد خواهد بود.

تاریخ (سال ۹۴) جایگاه سیاره زحل در آسمان
اوایل اردیبهشت حدود ساعت ۲۱:۳۰ از سمت شرق طلوع می کند و حدود ساعت ۳ بامداد در نیمه آسمان قابل مشاهده است.
اواسط اردیبهشت حدود ساعت ۲۰:۴۰ از سمت شرق طلوع می کند و حدود ساعت ۱:۵۰ دقیقه بامداد در نیمه آسمان قابل مشاهده است.
اوایل خرداد همزمان با غروب خورشید از سمت شرق طلوع خواهد کرد و حدود ساعت ۰:۳۰ دقیقه بامداد در نیمه آسمان قابل مشاهده است.
اواسط خرداد در ابتدای شب در سمت شرق با ارتفاع کم قابل مشاهده است و در نیمه شب به سمت الراس نزدیک خواهد شد و در ساعت ۴:۴۰ بامداد غروب خواهد کرد.
اوایل تیر در ابتدای شب در سمت شرق مشاهده است و در ساعت ۲۲:۳۰ به سمت الراس نزدیک خواهد شد و در ساعت ۳:۳۰ بامداد غروب خواهد کرد.
اواسط تیر در ابتدای شب در سمت شرق مشاهده است و در ساعت ۲۱:۳۰ به سمت الراس نزدیک خواهد شد و در ساعت ۲:۳۰ بامداد غروب خواهد کرد.
اوایل امرداد در ابتدای شب تقریبا در  سمت الراس دیده خواهد شد. و حدود ساعت ۱:۳۰ بامداد غروب خواهد کرد.
اواسط امرداد در ابتدای شب تقریبا در  سمت الراس دیده خواهد شد. و حدود ساعت ۳۰ دقیقه بامداد غروب خواهد کرد.
اوایل شهریور در ابتدای شب تقریبا در  سمت الراس دیده خواهد شد. و حدود ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه  غروب خواهد کرد.
اواسط شهریور در ابتدای شب بین سمت الراس و سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود ساعت ۲۲:۲۷ دقیقه  غروب خواهد کرد.
اوایل مهر در ابتدای شب بین سمت الراس و سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه  غروب خواهد کرد.
اواسط مهر شامگاهی (سمت غرب) در ابتدای شب در سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود ۲ ساعت پس از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل آبان شامگاهی (سمت غرب) در ابتدای شب در سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود ۲ ساعت پس از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط آبان شامگاهی (سمت غرب) در ابتدای شب در سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود ۱ ساعت پس از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اوایل آذر شامگاهی (سمت غرب) در ابتدای شب در سمت غرب دیده خواهد شد. و حدود۳۰ دقیقه پس از غروب خورشید، غروب خواهد کرد.
اواسط آذر صبحگاهی (سمت شرق)  حدود۳۰ دقیقه قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و بسختی قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل دی صبحگاهی (سمت شرق) حدود۱:۴۰ دقیقه قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و راحتی در سمت شرق قابل مشاهده خواهد بود.
اوسط دی صبحگاهی (سمت شرق)  حدود۲:۳۰ دقیقه قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و راحتی در سمت شرق قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل بهمن صبحگاهی (سمت شرق)  حدود۳:۲۰ دقیقه قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و راحتی در سمت شرق قابل مشاهده خواهد بود.
اواسط بهمن صبحگاهی (سمت شرق) حدود۴ ساعت قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و راحتی در سمت شرق قابل مشاهده خواهد بود.
اوایل اسفند صبحگاهی (سمت شرق)  حدود ۴:۳۰ دقیقه قبل از طلوع خورشید، طلوع خواهد نمود و راحتی در سمت شرق قابل مشاهده خواهد بود.
اواسط اسفند تقریبا در نیمه شب از سمت شرق طلوع خواهد کرد.
Saturn GIF تصویر متحرک سیاره زحل و اطلاعات و توضیحات آن

Saturn GIF تصویر متحرک سیاره زحل و اطلاعات و توضیحات آن

 

امیدوارم این مطلب از سلسله مطالب خوراک نجومی علم بازار، جهت بهبود فعالیت‌های رصدیتان به شما کمک کرده باشد.
چنانچه این مطلب را مفید دیدید، لطفا با اشتراک‌گذاری آن در شبکه‌های اجتماعی، آن را به دوستان خود توصیه کنید.
ضمنا، پذیرای نظرات شما در بخش نظرات این مطلب نیز هستیم.

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی از حدود 10 سالگی به انواع فعالیت‌های گروهی، خصوصا فعالیت‌های علمی مشغول بوده است. نجوم، رباتیک و الکترونیک اصلی‌ترین شاخه‌های فعالیت وی تا به این لحظه بوده‌اند. او دانش‌آموخته‌ی مقطع ارشد رشته برق - مخابرات - گرایش سیستم است.

مطالب مرتبط

۵ دیدگاه‌

 1. مهدی جان
  تبریک میگم. مطلب خیلی فوق العاده ای شده. 🙂
  خوراک های نجومی علم بازار … به مرور دارن تبدیل به یه سبک میشن.
  فقط مونده که خودت ضربه نهایی رو بزنی و سورپرایزی رو که در این مورد طرحش رو با هم ریختیم رو ارائه بدی. 😉

  خوش باشی.

 2. ممنون محسن جان
  چشم ایشالله اونم به موقعش عملی می شه.

 3. سارا گفت:

  خیلی عالی بود واقعا لذت بردم

 4. خیلی ممنون سارا خانوم

 5. منجم آماتور گفت:

  دستتون درد نکنه.
  مدت ها بود دنبال همچین مطلبی بودم. تشکر فراوان. بسیار عالی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز در خبرنامه علم‌بازار عضو نشده‌اید؟

برای اطلاع از آخرین اطلاعات و بروزرسانی؛ همچنین رویداد‌های نجومی، پیشنهاد‌های رصدی، تخفیف‌های ویژه و... در خبر نامه ما عضو شوید

You have Successfully Subscribed!